Ακυρώθηκε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σύμης Αναφορικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής

106

Ακυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπο Πολυχρονάκη, η απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, αναφορικά με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί την ερχόμενη Κυριακή.
Ειδικότερα, στην απόφαση ακύρωσης της απόφασης, αναφέρονται τα εξής:
“Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 74 και 238 του Ν. 3852/2010 (Φ-ΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015)

3. Το ΠΔ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α’ /27- 12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

5. Την υπ ‘αριθ. 59849/21-8-2019 Εγκύκλιο 90 του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

6. Την υπ’ αριθ.111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης, η οποία μας διαβιβάστηκε με τον αριθμ. πρωτ. 2376/02.09.2019 έγγραφο του Δήμου Σύμης και έλαβε το αριθ. πρωτ. 47576/04.09.2019 της υπηρεσίας μας.

Και:
Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, αναφορικά με τις διαδικασίες εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ότι: «Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη»

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη».

Επειδή όπως η υπ ‘αριθ. 59849/21-8-2019 Εγκύκλιος 90 του Υπουργείου Εσωτερικών ρητά αναφέρει στο Γ3: «Κάθε δημοτικός σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) το ψηφοδέλτιο της παράταξης θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχοι».

Επειδή, την 1.09.2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Σύμης, μετά την εκλογή του Προεδρείου, προέβη στη διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.

Επειδή, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τον έλεγχο της υπ’ αριθ.111/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης η διαδικασία της ψηφοφορίας της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης διενεργήθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, καθώς οι ψηφοφόροι – δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν σταυρό προτίμησης σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια των παρατάξεων αλλοιώνοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ.111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης αναφορικά με την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για όλους τους παραπάνω λόγους.
Η διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης θα πρέπει να επαναληφθεί την πρώτη Κυριακή μετά την παραλαβή της παρούσας απόφασης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Α. Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ”.