Ο Πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ Δημήτρης Τσίκκης, ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη δημοπρασίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «προμήθεια τεσσάρων μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων για τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ»

137

Προϋπολογισμού: 205.000,00 €. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ηλεκτρονικά από τις 20/12/2019 και ώρα 11:00:00 στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., έως τις 14/01/2020 και ώρα 11:00:00.