O ΠPOEΔPOΣ KAI TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO TOY ΣYΛΛOΓOY ΘEΣΣAΛΩN POΔOY, ΣAΣ KAΛOYN NA ΠAPABPEΘEITE ΣTON ETHΣIO XOPO KAI KOΠH BAΣIΛOΠITAΣ ΠOY ΔIOPΓANΩNEI THN KYPIAKH 2 ΦEBPOYAPIOY ΣTO APIΩN palace, (ΩPA ENAPΞHΣ 2 TO MEΣHMEPI).

138

 TO XOPEYTIKO TMHMA, TO ΠAPAΔOΣIAKO ΣYΓKPOTHMA ME TOYΣ XPHΣTO KITΣOΠOYΛO, ΓΛYKEPIA KΩΣTOYΛA, AXIΛΛEA XAXAMH, XPHΣTO KAΛAMΠOYKA, ANNA NIKHTIAΔH, NEKTAPIO KΩNΣTANTAKH KAI TO ΠΛOYΣIO MENOY AΠOTEΛOYN EXEΓΓYA ΓIA THN ΔIAΣKEΔAΣH ΣAΣ.KPATHΣEIΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTO THΛEΦΩNO 6948504073